Header image  

SZKOŁA BLISKA KAŻDEMU
   
  Strona główna
   
 
 
 Uchwała Nr XXII/113/04 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 września 2004 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jedlina - Zdrój

 

UCHWAŁA NR XXII/113/04


Rady Miasta Jedlina - Zdrój

z dnia 30 września 2004 roku

w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jedlina - Zdrój.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) Rada Miasta Jedlina - Zdrój uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się zasady udzielania stypendiów dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych, dla których Gmina Jedlina - Zdrój jest organem prowadzącym.

§ 2. Stypendia przyznaje się za wyniki w nauce oraz szczególne osiągnięcia w dziedzinie nauki, sztuki lub sportu.

§ 3. 1. Stypendia przyznaje się na okres 10 miesięcy, od września do czerwca.

2. Stypendia wypłacane są z dołu, w ostatnim dniu roboczym miesiąca, na konto rachunku bankowego wskazane przez ustawowego opiekuna ucznia.

§ 4. 1.Wysokość środków przeznaczonych corocznie na stypendia określa uchwała budżetowa Rady Miasta Jedlina –Zdrój.

2. Środki te mogą być powiększone o darowizny przekazane na ten cel od osób prawnych i fizycznych.

§ 5. 1. Stypendium za wyniki w nauce w szkole podstawowej wynosi nie mniej niż 30 zł miesięcznie i może być przyznane uczniom, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

 1. uczeń uzyskał w poprzednim roku szkolnym średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych co najmniej 5,5,

 2. uczeń uzyskał wzorową ocenę z zachowania,

 3. uczeń zdobył co najmniej trzecie miejsce w konkursie lub olimpiadzie przedmiotowej na szczeblu szkolnym,

 4. uczeń bierze aktywny udział w życiu szkoły lub lokalnej społeczności.

2. Stypendium za wyniki w nauce w gimnazjum wynosi nie mniej niż 50 zł miesięcznie i może być przyznane uczniom, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

  1. uczeń uzyskał w poprzednim roku szkolnym średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych co najmniej 5,0. W przypadku uczniów I klasy oprócz średniej z ocen uzyskanych w szóstej klasie przyjmuje się wynik uzyskany ze sprawdzianu w klasie VI – uczeń uzyskał minimum 90% maksymalnej liczby punktów,

  2. uczeń uzyskał wzorową ocenę z zachowania,

  3. uczeń zdobył co najmniej trzecie miejsce w konkursie lub olimpiadzie przedmiotowej na szczeblu szkolnym,

3. Stypendium za szczególne osiągnięcia wynosi nie mniej niż 30 zł miesięcznie i może być przyznane uczniom, którzy;

  1. są zdobywcami minimum trzeciego miejsca ostatniego stopnia – co najmniej szczebla wojewódzkiego – konkursów przedmiotowych i artystycznych organizowanych przez kuratora oświaty lub na jego zlecenie przez podmioty prowadzące działalność edukacyjną,

  2. mają inne osiągnięcia naukowe i artystyczne promujące nasze miasto, a uznane za szczególne przez Komisję Stypendialną,

  3. mają wybitne osiągnięcia sportowe - są zdobywcami minimum trzeciego miejsca w klasyfikacji indywidualnej w zawodach sportowych - co najmniej na szczeblu wojewódzkim.

4. Uczeń może otrzymać jedno stypendium w danym roku szkolnym.

§ 6. 1. Wnioski o przyznanie stypendium mogą składać:

 1. zainteresowani uczniowie,

 2. rodzice lub opiekunowie prawni ucznia,

 3. wychowawca klasy,

 4. dyrekcja szkół.

 1. Wnioski o przyznanie stypendium należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta Jedlina -Zdrój w terminie do 30 czerwca każdego roku zgodnie z wzorem wniosku określonym w załączniku do niniejszej uchwały. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 2. Do wniosku należy dołączyć kserokopię świadectwa lub wykaz osiągnięć naukowych, artystycznych lub sportowych potwierdzonych przez dyrekcję szkoły.

§ 7. 1. Stypendium, na podstawie złożonych wniosków, przyznaje Komisja Stypendialna powołana przez Burmistrza Miasta, zwana dalej Komisją.

2.W skład Komisji wchodzą:

 1. Przewodniczący lub wiceprzewodniczący Rady Miasta,

 2. Przewodniczący komisji Rady Miasta właściwej do spraw oświaty,

 3. Sekretarz lub inny pracownik urzędu wskazany przez Burmistrza,

 4. Dyrektor Miejskiej Szkoły Podstawowej,

 5. Dyrektor Gimnazjum,

 6. Przedstawiciel Rady Rodziców Miejskiej Szkoły Podstawowej,

 7. Przedstawiciel Rady Rodziców Gimnazjum Miejskiego.

3. Członek Komisji, który jest rodzicem lub opiekunem prawnym ucznia ubiegającego się o przyznanie stypendium nie może brać udziału w głosowaniu nad wnioskiem.

4. Prace komisji koordynuje Przewodniczący lub wiceprzewodniczący Rady.

5. Obsługę administracyjną Komisji sprawuje pracownik urzędu.

6. Komisja rozpatruje wnioski najpóźniej do 25 sierpnia danego roku.

§ 8. 1. Wyniki procedury kwalifikacyjnej przeprowadzonej przez Komisję zatwierdza Burmistrz Miasta Jedlina - Zdrój.

2.Lista osób, którym przydzielono stypendium podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.

3. W przypadku rażącego naruszenia Regulaminu Szkoły, Burmistrz Miasta, na wniosek Rady Pedagogicznej może cofnąć stypendium.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 10. Traci moc Uchwała Nr 188/2002 Rady Miejskiej w Jedlinie Zdroju z dnia 17 czerwca 2002 roku „w sprawie zasad udzielania stypendiów Burmistrza Miasta Jedlina Zdrój dla uczniów Miejskiej Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum Miejskiego w Jedlinie Zdroju”.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

UZASADNIENIE

Dotychczas obowiązująca uchwała w sprawie zasad udzielania stypendiów uczniom szkół podstawowych i gimnazjalnych daje możliwość przydzielania Burmistrzowi jednorazowej nagrody dwóm uczniom.

Przedłożony projekt uchwały oddaje lepiej motywacyjny charakter przydzielanych stypendiów. Rozszerza możliwość przydzielenia stypendiów nie tylko uczniom mającym najwyższą średnią, ale również wybitnie uzdolnionym w konkretnej dziedzinie nauki, sztuki czy sportu.

Funkcjonowanie tego rodzaju pomocy powinno wpłynąć mobilizująco na większą liczbę uczniów, czego efektem powinny być lepsze wyniki w nauce.

Projekt daje możliwość powiększania funduszu przeznaczonego na stypendia o wpływy pozabudżetowe, co korzystnie może wpłynąć na zwiększenie liczby przyznawanych stypendiów lub zwiększenia ich kwoty.

Projekt przewiduje również szerszy udział osób decydujących o przyznaniu stypendium.

Załącznik do Uchwały Nr XXII/113/04 - Wniosek o przyznanie stypendium.