Header image  

SZKOŁA BLISKA KAŻDEMU
   
  Strona główna
   
 
Kółko języka angielskiego

Materiały przygotowane przez M. Krawczyka

 

Czas Simple Present

Czas Present Continuous

Czasy teraźniejsze - porównanie

Czas Simple Past

Czas Past Continuous

Czas Future Simple

Czasowniki modalne can , could oraz be able to

Czasowniki modalne should, ought to oraz had better

Czasowniki modalne must, mustn't i have to

Czasowniki modalne may i might

Konstrukcja be going to

There is - there are

Przyimki miejsca in, on at

Przyimki czasu in, on, at

Stopniowanie przymiotników

Stopniowanie przysłówków

Podstawowe słownictwo

Czasowniki nieregularne